Actievoorwaarden Leerdammer

Leerdammer actie ‘Deel jouw genietmoment op Facebook en maak kans op krankzinnige kaasprijzen!’

Reglement van de Leerdammer actie ‘Deel jouw genietmoment op Facebook en maak kans op krankzinnige kaasprijzen’ van Bel Nederland B.V. (hierna: “de Actie”).

Artikel 1 Algemeen

1. De Actie dient ter promotie van het merk Leerdammer en wordt georganiseerd door Bel Nederland, gevestigd aan Steenovenweg 4, 4145 KK Schoonrewoerd (hierna: “Bel”).
2. De Actie is toegankelijk voor elke persoon:
  a. die in Nederland woont;
  b. die in het bezit is van een geldig legitimatiebewijs; en
  c. die zich heeft aangemeld bij de Facebookpagina: Leerdammer NL,
zulks met uitzondering van tijdelijke of vaste werknemers (en hun families) van Bel en tijdelijke of vaste werknemers van alle meewerkende bureaus.
3. De Actie loopt alleen in Nederland.
4. Deelname aan de Actie is gratis.

Artikel 2 Gegevens

1. Om mee te doen met de Actie, ga je als volgt te werk: vind de Leerdammer Nederland Facebook pagina (te vinden via https://www.facebook.com/LeerdammerNL) leuk en plaats minstens één foto, gemaakt in of bij de silent disco van Leerdammer op de Huishoudbeurs 2015 (hierna: “Genietmoment”), op de Leerdammer Nederland Facebook pagina (https://www.facebook.com/LeerdammerNL) (hierna: "Facebookpagina").
2. Door mee te doen met de Actie verklaar je akkoord te zijn met deze actievoorwaarden.
3. Om mee te doen aan de Actie kunnen bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, e-mailadres, telefoonnummer en/of NAW gegevens en andere relevante gegevens) worden gevraagd. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn ingevuld.

Artikel 3 De Actie

1. De Actie loopt van 21 februari 2015 11:00 tot en met 3 maart 2015 18:00 (hierna: de "Actieperiode") en wordt gecommuniceerd via Facebook en op de Huishoudbeurs 2015 op de stand van Leerdammer.
2. Alle deelnemende Genietmomenten dienen binnen de Actieperiode te zijn geplaatst op de manier zoals vermeld in artikel 2 lid 1 actievoorwaarden.
3. Gedurende de Actieperiode kun je op de stand van Leerdammer ten tijde van de Huishoudbeurs 2015 in de RAI in Amsterdam aan de Actie deelnemen door jouw Genietmoment te delen op de Facebookpagina.
4. Alleen bevoegde eigenaren van het deelnemende Facebook-profiel mogen meedoen met de Actie.
5. Je mag jezelf of anderen niet in gevaar brengen bij het maken van het Genietmoment ten behoeve van deze Actie. Ook mag je geen onverantwoorde risico’s nemen.
6. Als jouw ingezonden Genietmoment andere personen dan de deelnemer aan de Actie zelf toont, dan verklaar je hierbij dat je toestemming hebt van alle personen die op het Genietmoment voorkomen om aan de Actie deel te nemen en voor het gebruik van hun portret op dat Genietmoment in materiaal (in enig medium, ook foto’s en films) voor publicitaire en promotionele doeleinden, wereldwijd en op het internet (inclusief websites gehost door Bel en aan Bel gelieerde bedrijven), ten behoeve van de promotie van de Actie en Bel, zowel voor als na het einde van de Actieperiode, voor onbeperkte tijd en zonder recht op vergoeding of betaling.
7. Op de Facebookpagina geposte Genietmomenten mogen:
  a. geen materiaal bevatten dat beledigend, kwetsend, aanstootgevend, onwettig of ongepast is;
  b. geen materiaal bevatten dat mogelijk als intimiderend, bedreigend of beledigend wordt ervaren of dat anderszins individuen of groepen individuen beledigt of intimideert op grond van godsdienst, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijd of handicap;
  c. geen virussen of andere schadelijke programmatuur bevatten;
  d. geen goederen of diensten van derden of jouzelf adverteren of promoten;
  e. geen beeldmateriaal bevatten uit het publieke domein of  beschermd materiaal van derden, zoals standbeelden, beeldhouwwerken, schilderijen of andere kunstwerken.
8. Winnaars van de Actie winnen een kaaspakket met daarin: 10 verpakkingen van Leerdammer Original, 10 verpakkingen van Leerdammer Belegen, 1 kaasfondue, 1 broodplankje, 1 Leerdammer koeltasje en 1 Leerdammer draagtas. (hierna: de "Prijs"). Bel stelt voor de Actie in totaal 5 Prijzen beschikbaar.
9. Iedere afzonderlijke Prijs kan slechts éénmalig worden toegekend aan één deelnemend individu. Het is voor een deelnemend individu niet mogelijk om meerdere Prijzen te winnen bij de Actie.

Artikel 4 Toekennen prijzen

1. Na afloop van de Actieperiode wordt door een onafhankelijke jury beoordeeld welke Genietmomenten die zijn gepost op de Facebookpagina, het meest origineel zijn. Aan de inzenders van de 5 meest originele genietmomenten zal, indien ook aan alle voorwaarden van deze actievoorwaarden is voldaan, een Prijs worden toegekend.
2. Een deelnemer mag meerdere Genietmomenten posten op de Facebookpagina.
3. De winnaars van de Prijs worden uiterlijk 8 maart 2015 via Facebook op de hoogte gebracht van de door hen gewonnen Prijs.
4. Prijswinnaars worden publiekelijk bekend gemaakt op de Facebookpagina LeerdammerNL met naam en Facebookprofiel.
5. De Prijzen worden uitsluitend toegekend aan de winnaars en worden bezorgd/afgeleverd op het door hen via e-mail verstrekte adres.
6. De Prijzen zijn niet overdraagbaar en worden niet in contanten uitgekeerd of omgeruild.
7. Niet genoemde reis-, eet-, drank-, parkeer- en overige kosten die verband houden met de Prijs, zijn voor eigen rekening van de winnaars.
8. Alle beslissingen van Bel in verband met de Actie zijn bindend en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 5 Disclaimer en voorwaarden

Op deze actie en elk ander gebruik van de Facebookpagina LeerdammerNL zijn onze gebruiksvoorwaarden en disclaimer zoals op onze website vermeld van toepassing (www.leerdammer.nl)

Artikel 6 Auteursrechten en overige rechten

1. Door deelname aan de Actie garandeert u dat het ingestuurde Genietmoment geen inbreuk maakt op auteursrechten of andere rechten van derden en vrijwaart u Bel voor alle aanspraken in verband met inbreuk op rechten van derden.
2. Door deelname aan de Actie, geeft u Bel toestemming om uw naam, Genietmoment, alsmede mogelijke foto’s en/of beeldmateriaal waarop u bent afgebeeld te gebruiken voor welke uitingen en in welke taal dan ook die verband houden met de Actie, bijvoorbeeld in boekvorm of op internet. Tevens stemt u ermee in uw medewerking te verlenen aan andere activiteiten verband houdende met de Actie.

Artikel 7 Overig

1. Bel kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, het stopzetten van de Actie, de toekenning van de Prijs, de ontvangst van de Prijs of de gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Bel.
2. Bel kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verliezen, vertragingen of technische defecten veroorzaakt door Bel of aan de Actie meewerkende partijen, waaronder Effective, in welke vorm dan ook. Ook kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor vergissingen op de website of de Facebook pagina.
3. Bel draagt geen enkele verantwoordelijkheid inzake ongevallen, schade of bijkomende kosten van welke aard ook voortvloeiende uit de toekenning, het in ontvangst nemen en accepteren van de op grond van de Actie toegekende Prijs.
4. Bel behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar naar haar redelijk oordeel frauduleus of onrechtmatig zijn direct en zonder nadere motivering van deelname uit te sluiten.
5. Bel behoudt zich het recht voor om deze actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of de Actie stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
6. Onvolledige of foutieve gegevens worden niet behandeld. De winnaars van de Prijzen krijgen persoonlijk bericht via Facebook.
7. Deelname aan de Actie impliceert dat u akkoord gaat met de inhoud van dit reglement evenals met de beslissingen die Bel in geval van overmacht verplicht is te nemen om het goede verloop van deze Actie te garanderen.
8. Behoudens het bepaalde in artikel 4 actievoorwaarden, zal er geen enkel contact over de Actie plaatsvinden, tenzij geïnitieerd door Bel.
9. Klachten m.b.t. de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Bel Nederland, t.a.v. de afdeling marketing, postbus 1306, 4145 ZG te Schoonrewoerd, waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Bel.
10. Op de Actie is de Nederlandse Reclamecode en de Gedragscode voor promotionele kansspelen van toepassing.
11. De Actie wordt beheerst door Nederlands recht.